Giỏ hàng
Pháp luật quy định như thế nào về xử lý nước thải sản xuất trong khu công nghiệp?

Tin tứcNgày: 07-03-2023 bởi: Nguyễn Duyên

Pháp luật quy định như thế nào về xử lý nước thải sản xuất trong khu công nghiệp?

Vấn đề xử lý nước thải trong khu công nghiệp tuân thủ theo các quy định trong các văn bản chủ yếu sau: Luật Bảo vệ môi trường 2020, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính Phủ về Quy định quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Vậy cụ thể, quy định này gồm những nội dung gì? Trách nhiệm của ban quản lý, chủ đầu tư đến đâu?

Pháp luật quy định về xử lý nước thải sản xuất trong khu công nghiệp

Khu công nghiệp là một phần trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Cụ thể trong khu công nghiệp phải đảm bảo có được hạ tầng bảo vệ môi trường, bao gồm:

– Hệ thống thu gom, thoát nước mưa.

– Hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

– Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải theo quy định của pháp luật.

– Phải có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung.

– Diện tích cây xanh bảo đảm tỷ lệ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Theo đó trong các khu công nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đảm bảo phải có bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, bảo đảm có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường đáp ứng trình độ đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm.

Trách nhiệm về môi trường của ban quản lý trong các khu công nghiệp

– Trong các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo quy định của pháp luật thì ban quản lý sẽ phải thực hiện kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường.

– Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, thanh tra về bảo vệ môi trường trên cơ sở phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Ngoài ra, còn thực hiện công tác bảo vệ môi trường khác của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo quy định của pháp luật.

– Đối với các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải thực hiện tổ chức kiểm tra về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

– Trên cơ sở kiểm tra, giám sát thì phát hiện kịp thời những vi phạm xảy ra của cá nhân, tổ chức và từ đó thực hiện kiến nghị xử lý.

– Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo quy định của pháp luật.

– Trên cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo quy định thì ban quản lý sẽ phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

– Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm về môi trường của chủ đầu tư trong các khu công nghiệp

+ Đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung.

+ Và bên cạnh đó, có trách nhiệm thu gom, đấu nối nước thải của các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung.

+ Yêu cầu các đơn vị, cơ sở đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa phải chấm dứt việc xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa, trong thời gian 24 tháng tính từ ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực.

+ Tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường trên cơ sở có phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường.

+ Có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường phải phát hiện kịp thời và thực hiện kiến nghị xử lý theo đúng quy định.

+ Trong khu công nghiệp phải thực hiện ban hành quy chế về bảo vệ môi trường.

+ Thực hiện quan trắc môi trường.

+ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của khu công nghiệp.

Giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý nước thải trong khu công nghiệp

Trên cơ sở những phân tích về thực trạng pháp luật xử lý nước thải trong khu công nghiệp, phía bên cơ quan ban ngành có thẩm quyền phải có những giải pháp như sau:

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về xử lý nước thải khu công nghiệp:

– Cần nâng cao vai trò của Ban quản lý khu công nghiệp trong quản lý vấn đề xử lý nước thải khu công nghiệp:

Theo đó, cần giao thêm quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp trong quản lý vấn đề bảo vệ môi trường khu công nghiệp nói chung, trong xử lý nước thải khu công nghiệp nói riêng.

Ban quản lý khu công nghiệp sẽ có quyền, trách nhiệm phát hiện những hành vi vi phạm về xử lý nước thải và kịp thời lập biên bản.

– Thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp về quyền và trách nhiệm xử lý nước thải của họ.

Việc tuyên truyền nội dung chủ yếu sẽ là quy định của pháp luật về xử lý nước thải khu công nghiệp tiến hành thông qua việc đăng trên bảng tin của khu công nghiệp, đài phát thanh, website,… Bên cạnh đó cần phải nhấn mạnh về chế tài xử phạt nếu các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về xử lý nước thải trong khu công nghiệp. Việc tuyên truyền, giáo dục có tác dụng tác động vào nhận thức của con người dần dần dẫn đến thay đổi hành vi.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vấn đề thực thi các quy định pháp luật về xử lý nước thải khu công nghiệp:

Hoạt động này thuộc nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, phải được thực hiện thường xuyên bao gồm cả thanh tra, kiểm tra có báo trước và thanh tra, kiểm tra đột xuất. Đây là một cơ chế giúp cho các chủ thể thực thi nghiêm chỉnh hơn quyền và trách nhiệm trong xử lý nước thải tại các khu công nghiệp.

– Với những khu công nghiệp đến nay chưa có hệ thống quan trắc tự động cần phải triển khai lắp đặt luôn để đảm bảo quy trình xử lý nước thải được trơn tru và có hiệu quả.

Thứ hai, hoàn thiện một số quy định của pháp luật về xử lý nước thải trong khu công nghiệp:

– Pháp luật cần quy định rõ:

Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhà máy xử lý nước thải riêng và đáp ứng yêu cầu thì tiếp tục tự xử lý nước thải.

Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà nhà máy xử lý nước thải riêng của họ không đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải nữa thì phải ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng quy mô hoạt động thì phải tăng công suất của nhà máy xử lý nước thải hoặc phải ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Việc ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có thể để xử lý toàn bộ nước thải, hoặc để xử lý phần nước thải mà cơ sở sản xuất, kinh doanh không xử lý hết được.

Đối với trường hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp có nhà máy xử lý nước thải riêng nhưng không có cán bộ có trình độ chuyên môn thì phải ký hợp đồng thuê cán bộ có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực này hướng dẫn việc vận hành nhà máy xử lý nước thải.

Thông tin dựa trên các văn bản pháp luật:

Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính Phủ về Quy định quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

Tham khảo: Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam

Phân loạiTag

bảo trì hệ thống xử lý nước thải đầu tư hệ thống xử lý nước thải hệ thống xử lý nước thải hệ thống xử lý nước thải chuyên nghiệp hiện tượng hệ thống xử lý nước thải sự cố hệ thống xử lý nước thải xử lý sự cố hệ thống nước thải bảo trì hệ thống xử lý nước thải định kỳ chất khử màu xử lý màu chất khử màu cleantech chất khử màu cleantech chemicals hóa chất xử lý nước hóa chất xử lý nước thải nước thải ngành công nghiệp dệt may xử lý màu nước thải công nghiệp dệt nhuộm hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp hệ thống xử lý nước thải nhà máy nước thải công nghiệp xử lý nước thải công nghiệp cách xử lý nước thải công nghiệp dấu hiệu nước thải xử lý không đúng cách dầu mỡ dầu mỡ trong chất thải đánh giá hệ thống xử lý nước thải lợi ích đầu tư hệ thống xử lý nước thải tiêu chí đánh giá hệ thống xử lý nước thải xử lý nước thải giải pháp xử lý nước thải giải pháp xử lý nước dịch vụ xử lý nước dịch vụ xử lý nước thải nước thải mực in nước thải ngành in ngành in xử lý nước thải in ấn xử lý nước thải ngành in giấy phép môi trường doanh nghiệp lập giấy phép môi trường vì sao cần giấy phép môi trường bảo vệ môi trường hồ sơ giấy phép môi trường thời hạn giấy phép môi trường thời điểm lập giấy phép môi trường có nên đầu tư hệ thống xử lý nước thải hệ thỗng xử lý nước thải nhà xưởng xử lý nước thải hóa chất hỗn hợp keo tụ hỗn hợp keo tụ cleantech khử màu nước thải công nghiệp khử màu nước thải sản xuất khử màu nước thải nhà máy khử màu nước thải dầu khí khử màu nước thải mực in khử màu nước thải hóa chất khử màu nước thải công nghiệp chế biến khử màu nước thải chế biến thực phẩm lắp đặt hệ thống xử lý nước thải nâng cấp hệ thống xử lý nước thải kim loại nặng mật rỉ đường nước thải ô nhiễm nước thải công nghiệp bị ô nhiễm nước thải nhiễm kim loại nặng cáu cặn công nghiệp rong rêu nước bị cáu cặn cáu cặn rong rêu công nghiệp nước công nghiệp bị cáu cặn cáu cặn hệ thống nước cáu cặn đường ống nước nước thải xi mạ nước thải ngành xi mạ nước thải ngành công nghiệp xi mạ xử lý nước thải xi mạ nước thải nhà máy tiêu chuẩn nước thải nhà máy xử lý nước thải nhà máy nước thải nhà máy sơn nước thải sản xuất sơn xử lý nước thải sản xuất sơn xử lý nước thải nhà máy sơn xử lý nước thải công nghiệp sơn nước thải xử lý không đạt chuẩn nước thải xử lý đúng cách xử lý đúng cách nước thải xử lý nước thải khu công nghiệp xử lý nước thải quy định như thế nào quy định về xử lý nước thải nước thải dệt nhuộm công nghiệp dệt nhuộm xử lý nước thải dệt nhuộm quy định nước thải dệt nhuộm sự cố hệ thống xử lý nước nước thải màu đen nước thải có màu khử màu nước thải xử lý màu nước thải tái sử dụng nước thải nước thải tái sử dụng thành phần nước thải không nghiệp thành phần chất thải công nghiệp chất thải công nghiệp xử lý nước thải ngành công nghiệp thực phẩm xử lý nước thải ngành công nghiệp chế biến thực phẩm nước thải chế biến thực phẩm dệt may polymer polymer anion polymer cation polymer xử lý nước thải nước thải ngành công nghiệp nước thải ngành sơn nước thải ngành điện tử nước thải ngành dầu khí nước thải ngành thực phẩm nước thải ngành công nghiệp giấy nước thải ngành hóa chất công ty xử lý nước thải chuyên nghiệp đơn vị xử lý nước thải công ty xử lý nước thải công nghiệp công ty xử lý nước thải nhà máy phèn nhôm rắn Aluminum sulfate hydrate than hoạt tính than hoạt tính xử lý nước thải giải pháp xử lý nước thải công nghiệp giải pháp xử lý nước thải nhà máy nước javen nước javel xả thải môi trường phạt xả thải môi trường xử phạt hành vi xả thải ra môi trường pháp luật xử phạt xả thải môi trường xử lý màu nước thải dệt nhuộm xử lý màu trong nước thải xử lý nước thải dầu mỡ nước thải dầu mỡ nước thải công nghiệp dầu mỡ nước thải nhiễm dầu mỡ xử lý nước thải cao su xử lý nước thải ngành cao su xử lý nước thải chế biến mủ cao su nước thải cao su xử lý nước thải ngành dược nước thải ngành dược nước thải dược phẩm xử lý nước thải dược phẩm xử lý nước thải dược xử lý nước thải ngành hóa mỹ phẩm xử lý nước thải ngành mỹ phẩm xử lý nước thải hóa mỹ phẩm xử lý nước thải khu vực gần biển chi phí xử lý nước thải công nghiệp xử lý nước thải công nghiệp hết bao nhiêu